BDO w gastronomii – 6 najważniejszych czynności do wykonania

BDO to skrót od Bazy Danych o Produktach i gospodarce odpadami. A dokładniej jest to rejestr, w którym gromadzone są informacje o odpadach. Podmioty gospodarki odpadami prowadzą ewidencję i jednocześnie za pośrednictwem tego systemu składają sprawozdania. Co ważne, jest to jedyna możliwość wypełnienia tych obowiązków. Należy pamiętać, że bez rejestracji w BDO niemożliwe będzie przekazanie odpadów czy rozliczenie opłaty produktowej.

Kto powinien wpisać się do rejestru BDO?

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w artykule 8 pkt 23 definiuje kim jest „wprowadzający produkty w opakowaniach” tj.23): wprowadzającym produkty w opakowaniach – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach.

Jeżeli przedsiębiorca jest wytwórcą odpadów, musi uzyskać wpis, a zatem dotyczy to również restauratorów. Co ważne, nowe podmioty wpis powinny otrzymać przed rozpoczęciem działalności.

BDO rejestr gastronomia

Wpis BDO – 6 rzeczy, które musisz zrobić

1. Uzyskanie wpisu w rejestrze BDO i uiszczenie wymaganych opłat

Wpisu do rejestru BDO można dokonać na trzy sposoby: osobiście w urzędzie marszałkowskim, pocztą lub przez Profil Zaufany oraz usługę e-dowód. Przedsiębiorcy nadany zostaje indywidualny numer rejestrowy, który należy umieszczać na dokumentach związanych z gospodarką odpadową m.in. na fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach kupna-sprzedaży, sprawozdaniach. Oprócz tego, do wniosku należy również dołączyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz potwierdzenie opłaty rejestrowej. Zazwyczaj wynosi ona odpowiednio 100 lub 300 zł w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. To jednak nie wszystko. Oprócz tego, co roku należy uiszczać opłatę roczną. Nie później niż do końca lutego.

2. Przekazanie informacji o odpadach opakowaniowych

Co ważne, przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, czyli także lokale gastronomiczne, są zobowiązani przekazywać użytkownikom produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

  • dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu;
  • właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi;
  • znaczenia poszczególnych oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

W związku z tym, najlepszym rozwiązaniem będzie wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży. Taka opracowana broszura powinna być dopasowana do profilu prowadzonej działalności, używanych opakowań, czy też systemu zwrotu i recyklingu odpadów.

3. Przeprowadzenie ewidencji opakowań i odpadów

Na tych, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach, ustawodawca nałożył obowiązek ewidencjonowania wszystkich opakowań. Przede wszystkim gromadzenia informacji o ich masie i rodzaju. Może ona przyjąć postać papierową lub elektroniczną. Najczęściej zakładamy osobny arkusz kalkulacyjny i tam wprowadzamy na bieżąco informacje, bazując głównie na danych sprzedażowych. Ewidencja odpadów odbywa się za pośrednictwem systemu BDO. To tam należy uzupełnić karty przekazania odpadów (KPO) oraz karty ewidencji odpadów (KEO).

4. Składanie sprawozdań przez system BDO

Co roku należy wysyłać do marszałka województwa sprawozdania. Jeśli wprowadzamy produkty w opakowaniach to składamy sprawozdanie za opakowania. A gdy wytwarzamy odpady, to przedstawiamy sprawozdanie z wytwarzanych odpadów. Oba należy złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Co ważne, w sprawozdaniu za opakowania należy wpisać m.in. masę wprowadzonych do obrotu opakowań, osiągnięty poziom odzysku i recyklingu oraz inne wymagane przez marszałka informacje. Wszystko przechodzi przez system BDO. Z kolei w sprawozdaniu z wytwarzanych odpadów wypełniający podaje informacje o ich masie i rodzaju. Następnie przypisując im już odpowiedni kod.

5. Umieszczenie numeru rejestrowego

Po wpisie do BDO, przedsiębiorstwu jest nadany indywidualny numer rejestrowy. Osoby objęte obowiązkiem opłacania opłaty rejestrowej (art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach) powinny umieszczać ten numer na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzona działalnością. Chodzi głównie o dokumenty fiskalne, karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów w formie papierowej.

Należy pamiętać, że nieumieszczenie numeru rejestrowego na dokumentach przez osoby do tego zobowiązane grozi nałożeniem przez organ administracyjnej kary pieniężnej. W rezultacie trzeba zapłacić karę, która wynosi nie mniej niż 5000 zł. Nie może ona jednak przekroczyć 1 000 000 zł.

6. Aktualizacja danych w rejestrze BDO

Istotny jest również fakt, że trzeba dbać o to, by informacje w rejestrze BDO były zawsze aktualne. Jeśli w przedsiębiorstwie zaszły zmiany, należy złożyć wniosek o zmianę wpisu. W jaki sposób? Składa się go przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem konta w systemie. Jest na to 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Prowadzenie firmy w branży gastronomicznej to sporo formalności, ciągłych spisów, inwentaryzacji. Na szczęście istnieją rozwiązania, które mogą to usprawnić. Mowa o nowych technologiach i systemach stworzonych specjalnie z myślą o zarządzaniu w gastronomii. Jednym z nich jest oprogramowanie Gastro. Dzięki niemu, można tworzyć szybkie inwentaryzacje produktów. Z Inventory Control System możesz szybko i sprawnie wykonać inwentaryzację i zoptymalizować koszty personalne.