Zasady BHP w gastronomii

Slider

Rozpoczynając przygodę z branżą Horeca należy zdawać sobie sprawę z podstawowych wymagań i zasad. Niezależnie od wielkości biznesu i liczby wydawanych dań najważniejsze w gastronomii to: zaplecze kuchenne (receptury i umiejętności), finanse (pensje, podatki, koszty i zyski) oraz BHP. Każdy z tych elementów ma swoje prawa i zależności a w szczególności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy powinna być respektowana. Jakie są wymogi BHP i dlaczego warto je stosować?

Zasady BHP – dlaczego są ważne?

Miejsce, w którym przygotowuje się posiłki i przechowuje produkty spożywcze jest szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju wypadki. Ze względu pracujące tam osoby, używane narzędzia i akcesoria należy zabezpieczyć wszystko tak aby uniknąć niepożądanych zdarzeń. Dlatego też, każdy lokal gastronomiczny jest zobowiązany do wprowadzenia i przestrzegania zasad BHP, które stawiają przed pracodawcą szereg wymagań i obowiązków. Do znajomości tych przepisów zobowiązane są wszystkie zatrudnione osoby. Jednak za wszelkie nieprawidłowości odpowiada wyłącznie pracodawca. Ilość zasad BHP i zakres ich stosowania jest bardzo obszerny. Dlatego też warto wypracować w przedsiębiorstwie nawyki i zwyczaje, które wyeliminują konieczność pracy z instrukcją w ręku. Ponadto od niespełna dekady funkcjonuje w Polsce międzynarodowy system kontroli jakości HACCP, który określa sposób obróbki żywności oraz wszelkie normy higieny i bezpieczeństwa w zakładach produkujących żywność. System składa się z elementów, które opisują podstawowe wymagania i sposób postępowania. Kolejne sesje to:

 1. Zakład: projekt i instalacje – dotyczy informacji o lokalizacji obiektu, wymogów konstrukcji architektonicznej, stosowanych urządzeń, instalacji oraz wytycznych o  organizacji zaplecza.
 2. Kontrola procesów – opisuje w jaki sposób postępować z produktami, aby uniknąć ich skażenia lub zanieczyszczenia.
 3. Zakład: obsługa i stan sanitarny – przedstawia wymogi utrzymania czystości na terenie zakładu oraz gospodarowania odpadami.
 4. Zakład: higiena osobista – obejmuje zakresem osoby zatrudnione i stawiane im wymagania higieniczne i zdrowotne.
 5. Transport – określa sposób transportowania produktów i użycia pojemników transportowych.
 6. Informacja o produkcie i świadomość klienta – dotyczy oznakowania produktów oraz edukacji konsumentów w zakresie higieny i bezpieczeństwa.
 7. Szkolenie – ilość szkoleń z zakresu BHP wśród osób pracujących w zakładzie.

BHP - prawa i obowiązki

Praca w gastronomii wiąże się z licznymi zagrożeniami, wynika to ze specyfiki obowiązków. Na poziom bezpieczeństwa wpływa przede wszystkim wiedza i doświadczenie pracowników, ale również organizacja stanowisk pracy i przygotowanie urządzeń. Aby spełnić wymagania stawiane przez HACCP oraz mieć pewność, że pracownicy potrafią pracować zgodnie z zasadami BHP, należy dbać o terminowe szkolenie wszystkich osób zatrudnionych. Podstawowe wymagania, dla wszystkich pracowników to:

 • szkolenie wstępne BHP – przeprowadzane w dniu zatrudnienia, które dotyczy specyfiki pracy w danym miejscu, przyjętych zasad, funkcjonowania obiektu i logistyki.
 • ocena ryzyka zawodowego – zakres czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, obejmujące dane stanowiska, które obejmie pracownik.
 • szkolenie okresowa BHP – powtarzane co 3 lata.

Według kodeksu pracy, każda osoba zatrudniona, czy to pracownik, czy pracodawca, ma swoje prawa i obowiązki w zakresie BHP. Zasady BHP mają jednoznacznie określić zakres odpowiedzialności i sposób postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia. Należy jednak pamiętać, że w razie wykrycia nieprawidłowości konsekwencje mogą ponieść obie strony z uwzględnieniem zakresu odpowiedzialności. Według kodeksu pracodawca powinien przede wszystkim zapewnić:

 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • przestrzeganie przepisów BHP w zakładzie,
 • stanowiska pracy zgodnie z BHP,

Z drugiej strony do obowiązków pracownika należą:

 • znajomość i przestrzegania przepisów BHP,
 • dbanie o stan maszyn i urządzeń,
 • poddawanie się badaniom okresowym i kontrolnym,
 • stosowanie środków ochrony.

W przypadku, gdy pracownik stwierdzi, że warunki pracy łamią przepisy BHP, może zaprzestać wykonywania obowiązków, a gdy zagraża to również jego bezpieczeństwu, powinien opuścić miejsce pracy informując o tym oczywiście swojego przełożonego.

Zaczynasz przygodę w gastronomii?
Pomożemy... zostaw kontakt do siebie.
Slider